پروژه ها

خانه » پروژه ها
پروژه ها ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۷:۴۹:۳۱

لیست برخی سوابق اجرایی داخلی

ردیف

نام پروژه  حوزه توزیع نیرو

نام کارفرما

وضعیت

۱ نگهداری شبکه برق روستایی تبریز شرکت توزیع نیروی برق تبریز انجام شده
۲ اجرای دو فقره پروژه مسکن مهر فاز ۴ سهند به صورت pc شرکت توزیع نیروی برق تبریز انجام شده
۳ اجرای شبکه kv20 شهرک صنعتی پلدشت شهرک های  صنعتی استان آذربایجان غربی انجام شده
۴ نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری آذربایجان شرقی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی انجام شده
۵ نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری آذربایجان غربی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی انجام شده
۶ خدمات مشترکین آذربایجان غربی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی انجام شده
۷ خدمات مشترکین آذربایجان شرقی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی انجام شده
۸ تعمیرات روتین و پیشگیرانه استان آذربایجان غربی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در حال انجام
۹ پیمانکاری آنکال آذرشهر تبریز بصورت pc شرکت توزیع نیروی برق تبریز انجام شده
۱۰ نیرو رسانی به زیر ساخت مسکن مهر شبستر شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی انجام شده

ردیف

نام پروژه  حوزه انتقال نیرو

نام کارفرما

وضعیت

۱ تهیه برجهای تلسکوپی بتنی و عملیات اجرایی نصب برجهای تلسکوپی بتنی و سیم کشی خطوط انتقال ۱۳۲کیلو ولت دو مداره تغذیه پستهای خان تختی-شبستر شرکت برق منطقه ای آذربایجان انجام شده
۲ تهیه برجهای تلسکوپی بتنی و عملیات اجرایی نصب برجهای تلسکوپی بتنی و سیم کشی خطوط انتقال ۶۳کیلوولت چهار مداره میانه – کاغذکنان شرکت برق منطقه ای آذربایجان در حال انجام
۳ تهیه برجهای تلسکوپی بتنی و عملیات اجرایی نصب برجهای تلسکوپی بتنی و سیم کشی خطوط انتقال ۱۳۲کیلو ولت دو مداره تغذیه پستهای خان ستارخان شرکت برق منطقه ای آذربایجان در حال انجام
۴ تهیه و عملیات اجرایی نصب برجهای تلسکوپی بتنی ترمینال تبدیلی خط ۱۳۲ کیلو ولت دو مداره کابلی مراغه – کاغذسازی شرکت برق منطقه ای آذربایجان در حال انجام
۵
// //