خارجی

خانه » خارجی
خارجی ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۷:۵۸:۳۷

لیست برخی سوابق اجرایی خارجی

ردیف

نام پروژه  پست فوق توزیع

نام کارفرما

وضعیت

۱ احداث پست ۳۳/۱۵۴ باش کالا شهر وان کشور ترکیه Rama Enerji(ترکیه) انجام شده
۲ احداث پست ۳۳/۱۵۴ بیتلیس کشور ترکیه Rama Enerji(ترکیه) انجام شده
۳
// //